Jazyková škola Ostrava

KLADEME DŮRAZ NA MLUVENÍ A UŽITÍ JAZYKA V PRAXI

Jazyková škola Ostrava 1st English s.r.o. , je moderní jazykovou školou, v samotném srdci Ostravy. Studovat můžete on-line nebo prezenčně v našich učebnách.

  • Individuální kurzy angličtiny
  • 2 TO 1 společné kurzy angličtiny
  • Skupinové kurzy angličtiny
  • Výuka angličtiny ve firmách
  • Příprava k certifikátům a zkouškám z angličtiny
  • Příprava k maturitě z angličtiny
  • Kurz angličtiny pro SENIORY
  • Kurz angličtiny pro DĚTI
  Jazyková škola Ostrava
  Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

  Skupinové kurzy angličtiny

  • Začátek kurzu : 3. dubna 2024 v 15:00
  • Počet lekcí : 20 lekcí
  • Termín : každou středu v 15:00
  • Cena : 200,- Kč za lekci

  * Kurz bude otevřen pouze v případě naplnění min. 3 osobami

  Jméno

  Jazyková škola 1st English s.r.o.

  Ukázková hodina angličtiny

  Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
  Den - Step 1 of 5
  Vyberte si den

  Přerušení provozu informačního systému

  Vážení zákazníci. Z technických důvodů musel být vypnut stávající informační systém a je v současné době nedostupný. Intenzivně pracujeme na tom, abychom Vám co nejdříve zprovoznili nový informační systém.

  Obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky pro jazykovou výuku

  1. Úvodní ustanovení a základní pojmy

  1.1. Společnost 1 st English, s.r.o., IČ: 17565022, se sídlem Smetanovo náměstí 979/2, 702 00 Ostrava,  zastoupena jednatelkou Martou Švestkovou, poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností a studentem jazykového kurzu a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Společnosti je poskytnout studentovi co nejkvalitnější služby v oblasti jazykového vzdělávání. Tyto podmínky dále upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatel“) a jsou pro zúčastněné strany závazné.

  1.2 Jazykového kurzu se může účastnit přímo Objednatel (v případě, že je Objednatel fyzická osoba či OSVČ), dítě nebo rodinný příslušník Objednatele (v případě, že je Objednatel fyzická osoba) či zaměstnanec/zaměstnanci objednatele (v případě, že je Objednatel právnická osoba) – dále jen „Účastník jazykového kurzu“.

  1.3 Jazyková výuka je zajištěna prostřednictvím zaměstnanců nebo externích spolupracovníků Poskytovatele, a to lektory cizích jazyků, kteří vedou výuku a vyhodnocují jazykový úroveň a pokrok Účastníků jazykového kurzu (dále jen „Lektor“), a koordinátorem jazykových kurzů, který organizačně zajišťuje průběh kurzů a fungování jazykové školy (dále jen „Koordinátor“).

  1.4 Jazyková výuka probíhá prezenčně v učebnách Poskytovatele či online prostřednictvím online platforem. Výuka může probíhat také u klienta či ve firmě. Vše dle předchozí domluvy.

  2. Vznik smluvního vztahu

  2.1 Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká na základě doručení písemné přihlášky do jazykového kurzu Objednatele Poskytovateli, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen „Objednávka“) a jejím zpětným potvrzením ze strany Poskytovatele, případně objednáním a zakoupením kurzu v e-shopu Poskytovatele na adrese : https://jazykovkaostrava.cz/shop

  2.2 Obsahem takto uzavřené smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli jazykový kurz v rozsahu a způsobem specifikovaným v Objednávce, závazek Objednatele za tuto výuku poskytovateli zaplatit cenu dle platného ceníku či vypracované finanční kalkulace (dále jen „Kurzovné“) a další práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele vyplývající z Objednávky a těchto podmínek.

  2.3 Minimální Objednávka je celý jazykový kurz. Konkrétní rozsah a obsah jednotlivých kurzů je uveden v ceníku  na webových stránkách https://jazykovkaostrava.cz . V případě, že účastník jazykového kurzu přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí poskytovatel individuálně.

  2.4 Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

  3. Platba

  3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Kurzovné nejpozději tři pracovní dny předcházející dnu konání první lekce kurzu (anebo do blíže specifikovaného data u zvýhodněných nabídek) prostřednictvím online platby (kartou, bankovním převodem), na základě faktury zaslané emailem, či prostřednictvím objednávky v e-shopu, nebo hotově Koordinátorovi v kanceláři jazykové školy na adrese. Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava. Schůzka je možná po domluvě na tel. +420 739 887 799

  3.2 V případě splátkového kalendáře je možné zrealizovat úhradu měsíčně, dle přiloženého splátkového kalendáře

  3.3 Číslo účtu společnosti je 2802334714/2010, variabilní symbol je číslo smlouvy, které student obdrží na základě podepsané smlouvy o jazykovém vzdělávání. Smluvní sankce za zpoždění platby: Pokud se student dostane do prodlení s placením svého závazku ze smlouvy o jazykovém vzdělávání, je společnost oprávněna uplatnit vůči studentovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní sankce se vztahuje i na případ prodlení s úhradou jednotlivých splátek v případě hrazení kurzovného v měsíčních splátkách. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Kurzovného ve lhůtě splatnosti není Poskytovatel povinen zahájit a provádět výuku a je oprávněn odstoupit od smlouvy.

  4. Odstoupení od smlouvy

  4.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od objednání jazykového kurzu. V případě, že poskytování služeb ještě nebylo zahájeno, zašle Poskytovateli vyplněný formulář Odstoupení od smlouvy, jehož vzor je k dispozici ke stažení na webových stránkách Poskytovatele, poštou na adresu Smetanovo náměstí 979/2, 702 00 Ostrava nebo emailem na adresu info@1stenglish.cz. Poskytovatel bude Objednavatele neprodleně informovat o přijetí oznámení Odstoupení od smlouvy a finanční částku mu zašle na účet uvedený ve formuláři Odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dní od obdržení formuláře Odstoupení od smlouvy.

  4.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od objednání jazykového kurzu. V případě, že poskytování služeb již začalo (proběhla minimálně 1. lekce kurzu), zašle Poskytovateli vyplněný formulář Odstoupení od smlouvy, jehož vzor je k dispozici ke stažení na webových stránkách Poskytovatele, poštou na adresu Smetanovo náměstí 979/2, 702 00 Ostrava nebo emailem na adresu info@1stenglish.cz. Poskytovatel mu nahradí pouze poměrnou část ze sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (jsou účtovány reálně poskytnuté lekce a poplatek spojený s organizačními záležitostmi kurzu).

  4.3 Po uplynutí 14 denní lhůty již není možné od smlouvy odstoupit a vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami a Reklamačním řádem.

  4.4 Společnost si vyhrazuje právo zrušit skupinu s počtem studentů nižší než 2 a nabídnuti studentovi možnost pokračovat s jinou studijní skupinou na stejné vědomostní úrovni.

  4.5 Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech ( změna učebních osnov, změna učebny, změna učebních materiálů) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Pokud dojde ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student bezodkladně informován. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Společností, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzu. V případě vrácení části nebo celého výše kurzovného bude částka na základě požadavků zákazníka převedená na jeho účet do 14 dnů.

  5. Změna účasti a zrušení lekcí

  5.1 Pokud se Účastník jazykového kurzu nemůže zúčastnit již objednaného skupinového kurzu, má Objednatel právo nejpozději 3 pracovní dny předcházející dnu konání první lekce kurzu písemně, a to i formou emailu nahlásit Poskytovateli změnu účasti v kurzu. Místo v již objednaném jazykovém kurzu může být převedeno na jinou osobu nebo si Objednatel může vybrat jinou službu poskytovanou Poskytovatelem (např. jiný skupinový či individuální kurz, překladatelské služby) ve stejné nebo nižší hodnotě. Může si také vybrat službu ve vyšší hodnotě, avšak v takovém případě je povinen tento rozdíl doplatit. Náhradní jazykový kurz si může vybrat z nabídky stávajícího semestru nebo dvou následujících semestrů. Překladatelské služby mohou být využity nejpozději do 1 roku od zažádání o změnu. Objednatel má právo zažádat o tuto změnu pouze jednou v rámci jedné objednávky. Na základě jeho žádosti o změnu mu bude vydán Poukaz za nevyčerpané služby, ve kterém je blíže specifikováno, jaké služby a v jakém termínu může Objednatel čerpat.

  5.2 Účastník jazykového kurzu má právo nejpozději po první konané lekci skupinového kurzu písemně, a to i formou emailu požádat Poskytovatele o změnu účasti v kurzu z důvodu nevhodně zvolené jazykové úrovně. V takovém případě bude Účastník jazykového kurzu přeřazen do jiného skupinového kurzu dané úrovně, pokud kurz existuje, je otevřen a má ještě volnou kapacitu.

  5.3 Pokud se Účastník jazykového kurzu nemůže zúčastnit objednaného individuálního kurzu nebo pokud se nadále nemůže zúčastňovat probíhajícího individuálního kurzu, může Objednatel písemně, a to i formou emailu nahlásit Poskytovateli změnu účasti a převést svou účast na jinou osobu (stejný jazyk, jakákoli úroveň). Tato změna nemá vliv na platnost předplaceného balíčku individuálních lekcí. Ve výjimečných případech (zdravotní důvody, dlouhodobá pracovní cesta apod.) může Účastník jazykového kurzu požádat Poskytovatele o přerušení platnosti balíčku. Toto přerušení bude posuzováno vždy individuálně a není nárokové.

  5.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo neotevřít skupinový jazykový kurz v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků (4). V takovém případě bude Objednateli, resp. Účastníku jazykového kurzu nabídnuta možnost zúčastnit se podobného skupinového kurzu obdobné úrovně (pokud existuje a otevře se), využít adekvátní počet lekcí v individuálním kurzu anebo navýší cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni ostatní Účastníci jazykového kurzu, resp. Objednatelé, nebo mu bude vráceno 100 % uhrazené částky na jeho účet nejpozději do 14 dní. O případných změnách bude Objednatel informován nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu.

  5.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změnu učební osnovy, změnu lektora, změnu místa konání, změnu učebny, změnu výukového materiálu, přesunutí lekce na jiný termín, zrušení lekce apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude Objednatel neprodleně informován. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Poskytovatelem, vzniká Objednateli nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. Tato částka bude Objednateli převedena na jeho účet nejpozději do 14 dnů.

  5.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s Objednatelem a zrušit bez náhrady účast Účastníka jazykového kurzu v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců Poskytovatele, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

  6. Průběh jazykového kurzu a zameškané lekce Účastníka jazykového kurzu

  6.1 Jazykový kurz probíhá v řádně dohodnutém termínu dle harmonogramu výuky, k jehož administraci dostane student přístup.

  6.2 Účastník jazykového kurzu stvrzuje svou účast na lekci svým podpisem v docházkovém listu, o něž ho každou lekci požádá lektor.

  6.3 Pokud se Účastník jazykového kurzu nezúčastní lekce skupinové výuky, neposkytuje mu Poskytovatel žádnou finanční ani jinou kompenzaci. V případě, že dojde ke zrušení lekce ze strany Poskytovatele, bude Účastníkům jazykového kurzu poskytnut náhradní termín.

  6.4 Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky.

  6.5 Pokud se Účastník jazykového kurzu nezúčastní lekce individuálního kurzu bez včasné omluvy, není mu poskytnuta žádná kompenzace a lekce je považována za vyčerpanou. Pokud se omluví včas, tj. do 24 hodin před začátkem naplánované výuky, je mu poskytnut náhradní termín. V případě, že dojde ke zrušení lekce ze strany Poskytovatele, bude Účastníkovi jazykového kurzu poskytnut náhradní termín. Omluva z výuky se akceptuje pouze v pracovní dny, kdy rozhodným dnem a hodinou pro omluvu např. z pondělní výuky je pátek do 18:00. Na omluvy z výuky učiněné přes dny pracovního klidu, o svátcích, či dnech pracovního volna, nebude brán zřetel a bude se na takovou omluvu hledět tak, že neproběhla v řádném termínu.

  6.6 V případě zvýhodněného, časově omezeného balíčku individuálního kurzu je Účastník jazykového kurzu povinen vyčerpat všechny lekce v termínu platnosti. Pokud nebudou lekce vyčerpány do data platnosti, jsou považovány jako vyčerpané a Poskytovatel neposkytuje žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

  6.7 Účastník jazykového kurzu má možnost změnit zvýhodněný, časově omezený balíček individuálního kurzu na časově neomezený se stejným rozsahem lekcí, a to kdykoli během platnosti původního balíčku. V takovém případě je povinen doplatit rozdíl mezi časově omezeným a neomezeným balíčkem. Je možné převést nevyčerpané lekce ze zvýhodněného, časově omezeného balíčku individuálního kurzu do dalšího období v případě, že si Objednatel zakoupí navazující balíček individuálního kurzu. Všechny lekce pak musí vybrat intenzivněji, do data splatnosti dalšího balíčku.

  7. Všeobecná ujednání

  7.1 Objednatel se zavazuje řešit všechny sporné záležitosti s Poskytovatelem, resp. Koordinátorem jazykových kurzů nikoliv s jeho Lektorem.

  7.2 Při neúčasti v kurzu, jeho zrušení nebo přerušení z důvodu na straně Objednatele a v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, se Kurzovné nevrací.

  7.3 Účastník kurzu je povinen uhradit na vlastní náklady každé poškození majetku Poskytovatele nebo pronajatých prostor.

  7.4 Poskytovatel jako pořadatel jazykového kurzu neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí v jeho prostorách.

  7.5 Pokud vládní nařízení či jiné okolnosti způsobené vyšší mocí neumožní výuku v provozovně, přechází výuka na online způsob výuky.

  8. Ochrana osobních údajů a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  8.1 Poskytovatel prohlašuje, že všechny Objednatelem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci jazykové školy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

  8.2 Objednatel podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl jazykové škole, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely jazykové školy. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 3 let od ukončení takového smluvního vztahu.

  8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

  9. Zákaz šířit výukové materiály

  Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté mu ze strany Společnosti jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Student bere na vědomí, že výukové materiály podléhají zvláštní ochraně, neboť tyto pro Společnost představují konkurenční výhodu ve vztahu k jiným subjektům poskytujícím jazykovou výuku. Právo Společnosti užívat této výukové metody je pak pevně spjato s plněním celé řady povinností ve vztahu k poskytovateli této metody, jež zahrnují povinnosti finanční povahy, tak i zejména povinnost mlčenlivosti, zákazu jakéhokoliv šíření výukových materiálů v neoriginální podobě formou xerokopií a dalších způsobů. Za tímto účelem se Student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv konání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby zasáhl do těchto práv, a to vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálů či jiného způsobu šíření. Student se zavazuje přísně dodržovat zákaz šíření výukových materiálů a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že byl s tímto zákazem seznámen. Zákaz šíření výukových materiálů trvá i po skončení smluvního vztahu, a to po dobu minimálně 2 let od jeho ukončení. Student se zavazuje tento zákaz šíření po dobu trvání smluvního vztahu, jakož i po jeho ukončení plně respektovat s vědomím případné civilněprávní odpovědnosti za porušení této své povinnosti. Pro porušení zákazu šíření výukových materiálů smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý jednotlivý případ zjištění, že Student neoprávněně výukové materiály šířil.

  10. Reklamace

  10.1 Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. e-mailem.

  10.2 Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku druhé vyučovací lekce po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud objednatel zmeškal první výukové bloky, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

  10.3 Dodavatel obdržení reklamace v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 5 pracovních dnů.

  10.4 Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného, kurzu, převodu na individuální výuku s doplatkem či uložení kurzovného do dalšího semestru,
  případně vrácení kurzovného objednateli – volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o vrácení adekvátní částky kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce).

  10.5 Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci, ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 3 týdnů od dne doručení reklamace.

  10.6 Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele., Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednavatel přihlásil. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

  10.7 Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

  Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1.10. 2022 a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování jazykové výuky.