Nejlepší kurzy angličtiny v Ostravě

+420 739 887 799

info@1stenglish.cz

Po. – Pá. 9:00 – 16:00

Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava

Přepis firmy

info@1stenglish.cz

+420 739 887 799

Po. – Pá. 9:00 – 16:00

Smetanovo náměstí 979/2, Ostrava

a

1st English Method

Unikátní vlastní výuková metoda
 

 
1st English method je jedinečnou vlastní výukovou metodou, s progresivním průběhem a rychlými výsledky
 
KLADEME DŮRAZ NA MLUVENÍ A UŽITÍ JAZYKA V PRAXI
Vyučujeme 1st English Method, kde studenti z 90 % hodiny mluví,
zbytek hodiny je věnován gramatickým a poslechovým cvičením,čtení a psaní diktátů.
Ukázková hodinaSleva na první kurz

1st English Method

1st English Method – Angličtina vždy na prvním místě

Asi to známe téměř všichni. Paní učitelka nám právě důkladně vysvětlila, co znamená „předpřítomný čas“ a jak se tvoří. A na nás je, abychom se teď pustili do vyplňování cvičení. Jde nám to docela dobře. Někteří z nás spí. O pár měsíců později jedeme na dovolenou a za nic na světě si nejsme schopni vzpomenout, jak říci vrchnímu, že bychom si rádi objednali. A přitom jsme si jisti, že někdy jsme to v té škole přece brali… nebo ne ?!

p

Moderní metoda 1st English Method

Moderní metoda 1st English Method, byla vyvinuta se zahraničními experty na základě dlouholetých zkušeností s výukou anglického jazyka.

Samotná metoda je kombinací řízené konverzace s prvky klasických výukových metod, které jsou reprezentovány zejména větším počtem cvičení na slovní zásobu a gramatiku, poslechy a souvislými texty ke čtení s porozuměním.

Důraz při výuce je kladen na dynamiku a okamžitou reakci studenta, čímž se odbourává strach z mluvení. Stěžejním prvkem je odpovídání na otázky a důsledná korekce lektorem.

Reaguje na skutečnost, že drtivá většina Čechů má strach mluvit v cizím jazyce, přestože hodně z nich má nějaké pasivní znalosti.

V naší škole proto studenty vedeme k tomu, aby sami mluvili a zkoušeli si fráze, které často slýchávají od rodilých mluvčích při svých cestách do ciziny či od zahraničních kolegů ve firmě.

Gramatická cvičení a diktáty tak studentům pouze pomáhají upevnit si to, co se již předtím sami naučili aktivně používat při konverzaci s lektorem.

Systém výuky 1st English Method

 • Časté opakování
 • V hodinách s klasickou výukou angličtiny se učitelé k probranému učivu již příliš nevracejí. Nová slovíčka či gramatika tak často kolem studenta jen „proletí“ či v lepším případě zůstanou někde vzadu v paměti. 1st English Method vychází z poznatku, že jen opakovaným používáním naučeného v praxi je naděje, že si student dané učivo zapamatuje a sám je poté schopen ho aplikovat v situacích z běžného života.

 • Témata, která studenty zajímají
 • Do učebních materiálů jsme zařadili konverzační okruhy s tématy a slovíčky, která studenty připraví na reálné situace a v hodinách se na ně často a rádi ptají. Témata jsou „ušita na míru“ potřebám a povaze českých studentů.

 • Škola hrou
 • Už Jan Ámos Komenský říkal, že nejlépe si zapamatujeme to, co nás baví. Humor je proto nedílnou součástí našich hodin. Malý počet studentů v hodinách zaručuje, že mluvit bude každý. A díky přátelské atmosféře se studenti nebojí vyjádřit, byť zpočátku třeba i s chybami. Vědí, že náš lektor jim pomůže případné chyby rozpoznat, odstranit a že je tam pro ně.

Celý kurz je rozdělen do čtyř na sebe navazujících úrovní – rozdělení odpovídá mezinárodně uznávaným jazykovým úrovním podle Evropského referenčního rámce pro jazyky, tj. A1/A2/B1/B2. Budoucí studenti před zahájením výuky absolvují rozřazovací test, na jehož základě budou zařazeni do výukové skupiny odpovídající úrovně. Cílem všech čtyř kurzů je pomoci studentům vybudovat a upevnit slovní zásobu a znalosti gramatiky odpovídající jednotlivým jazykovým úrovním. Tento cíl vychází z dlouhodobé potřeby aktivní znalosti anglického jazyka ve všech profesních sférách, zejména pak ve sféře vzdělávání.

Vzdělávací program je zaměřen na obecnou angličtinu. Účastníci kurzů si osvojí rozmanitou slovní zásobu, která je pro lepší zapamatovatelnost členěna do témat či logických celků, a získají přehled o anglické gramatice. Nabyté vědomosti budou moci uplatnit jak v mluveném, tak v písemném projevu.

Absolventi celého vzdělávacího programu (tj. všech čtyř úrovní) budou schopni používat slovní zásobu a gramatiku odpovídající úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, získají schopnost samostatně pracovat s anglicky psanými texty a budou disponovat komplexními dovednostmi v oblasti zapojení se, vedení a porozumění konverzaci v anglickém jazyce.

1st English Method úroveň A1 – BOOK 1

Obsažená gramatika a slovní zásoba odpovídá požadavkům ke složení mezinárodních zkoušek na úrovni A1. Slovní zásoba je často soustředěna do logických celků tak, aby se studentům lépe učila a pamatovala.

 • Témata: povídání o sobě, rodina, bydliště, koníčky, počasí, cestování, zdraví.
 • Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, budoucí časy, minulý čas prostý, předpřítomný čas prostý, stupňování, počitatelnost, základní způsobová slovesa
1st English Method

1st English Method úroveň A2 – BOOK 2

Obsažená gramatika a slovní zásoba odpovídá požadavkům ke složení mezinárodních zkoušek na úrovni A2. Slovní zásoba je často soustředěna do logických celků tak, aby se studentům lépe učila a pamatovala.

 • Témata: ubytování, cestování, restaurace, sporty, vzdělání, zábava, zdraví, domácí práce, zaměstnání, psané zkratky (email, sms, chat), části těla, reklama, zločin a soud, náboženství, politika
 • Gramatika: průběh pro budoucnost, minulý a předpřítomný průběhový čas, 1. a 2. kondicionál, přípony a předpony, trpný rod, gerundium, větné dodatky
1st English Method

1st English Method úroveň B1 – BOOK 3

Obsažená gramatika a slovní zásoba odpovídá požadavkům ke složení mezinárodních zkoušek na úrovni B1. Slovní zásoba je často soustředěna do logických celků tak, aby se studentům lépe učila a pamatovala.

 • Témata: v kanceláři, nakupování, sportovní zařízení, vlastnosti, vynálezy a vynálezci, emoce, dovolená, kuchyňské potřeby, právo a zločiny, telefonování, zdraví, bankovnictví a finance, kultura, zeměpis, životní prostředí, média
 • Gramatika: have sth. done, budoucí průběhový čas, modální slovesa, předminulý čas, 3. kondicionál, vsuvky, spojky, nepřímá řeč, minulý čas modálních sloves, přechodníky
1st English Method

1st English Method úroveň B2 – BOOK 4

Obsažená gramatika a slovní zásoba odpovídá požadavkům ke složení mezinárodních zkoušek na úrovni B2. Slovní zásoba je často soustředěna do logických celků tak, aby se studentům lépe učila a pamatovala.

 • Témata: hudba a zvuky, charakterové znalosti, matematické výrazy, prezentace, humor, domácnost, příroda, idiomy, americká vs. britská angličtina
 • Gramatika: přivlastňovací způsob, tranzitivní a netranzitivní slovesa, časová souslednost, krátké odpovědi, předbudoucí čas, smíšené podmínkové věty, opakování všech slovesných časů v širších jazykových souvislostech
1st English Method